პროექტი “თანატოლგანმანათლებლები თანატოლთა უფლებებისათვის” დასრულდა